COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (TRABZON ÖRNEĞİ) – REFLECTIONS OF GEOGRAPHY TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING: THE TRABZON CASE

ABDÜLKADİR UZUNÖZ-YAVUZ AKBAŞ-EBRU GENÇTÜRK

ÖZ

Çalışmamın amacı Coğrafya öğretmenlerinin gerek sınıf içi uygulamalarında gerekse mesleki gelişim ve yeterliliklerine ilişkin hangi konularda hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının olduğunu belirlemektir. Araştırmada survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Trabzon İli merkez ve farklı ilçelerinde farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmada seçilen yönteme uygun olarak anket kullanılmıştır. Kişisel bilgilerinden ve 36 maddeden oluşan 5’li likert tipi anket hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, “SPSS 15.0 for Windows” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Veriler, yüzde (%), frekans (f), analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin birçok farklı konuda hizmet içi faaliyetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunlar içinde Ölçme-Değerlendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi konuların öne çıktığı belirlenmiştir. Bu konularda gerek mahalli gerekse merkezi hizmet içi eğitim seminer veya kursların düzenlenmesi ve Türkiye’nin farklı illerinde benzer çalışmaların yapılması şeklinde tavsiyeler dile getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hizmet içi eğitim, coğrafya, öğretmen

 ABTRACT

The aim of this study is to investigate the reflections of geography teachers on in-service training including both classroom applications and professional development and adequacy. The present survey employs a sample of geography teachers from different schools in central Trabzon and its districts. A questionnaire including 36 items in Likert type with 5 options is developed for data gathering. The findings obtained from the research were analysed by using SPSS 15,0 for Windows to get the results of percentage and frequency analysis. Also added is a discussion section, and the results are put into a report. The research shows that teachers need in-service training on different subjects, particularly CBS and assessment training. The research recommends that local and national in-service training programs should be held or courses be offered in different cities of Turkey.

Keywords: In-service training, geography, teacher

ABDÜLKADİR UZUNÖZ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla