XIX. YÜZYIL SONLARINDA ÇARŞAMBA’DA KURAKLIK – DROUGHT IN ÇARŞAMBA IN THE LATE 19th CENTURY

MUCİZE ÜNLÜ

ÖZ

Canik sancağının önemli kazalarından biri olan Çarşamba tarım ürünleri ve özellikle de hububat açısından Samsun için büyük önem taşımaktadır. Anadolu’da muhtelif tarihlerde görülen kuraklık ve kıtlık vakaları tarımsal üretim açısından ön plâna çıkmış olan Çarşamba kazasını da etkilemiş ve bölge halkı sıkıntılı günler yaşamıştır. Bu çalışmada XIX. yüzyılın son çeyreğinde görülen kuraklık vakalarının Çarşamba ve çevresine etkileri ele alınmış ve bölge halkının bu süreçten en az etkilenmeleri için mahallî idareler ve hükümetin sarf ettiği çaba tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çarşamba, Canik sancağı, kuraklık, kıtlık, hububat

 ABSTRACT

Çarşamba, one of the major kazas in the Canik Sanjak, has been of great importance to Samsun with its agricultural products, particularly with its cereals. Drought and famine, having occurred various times in Anatholia, also appeared in Çarşamba, a remarkable agricultural town, and troubled the people in the region, causing many problems. This paper attempts to explore the impact of the drought on Çarşamba and its surroundings, and deals with the measurements taken by the local administration and the government.

Keywords: Çarşamba, sanjak Canik, drought, failure, cereals

MUCİZE ÜNLÜ

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla