MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLARINDA DOĞU’DA MİLLİ TEŞKİLATLANMA VE HUSUSİYETLERİ – EAST AT THE BEGINNING OF THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE National Patriotic Organizations and Their Characteristics

 SELÇUK URAL

ÖZ

Mondros Mütarekesi ve tatbikatından kaynaklanan İtilaf işgal ve müdahaleleri ile Ermeni ve Rum talepleri Elviye-i Selase ve doğu vilayetlerinde milli teşkilatlanmanın yolunu açmıştır. Her iki bölgede Türk-İslam ahali varlığını korumak ve ülkenin parçalanmasını önlemek için çeşitli adlarda milli teşkilatlar vücuda getirmiştir. Teşkilatlar ortaya çıkışı ve hususiyetleri bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mondros Mütarekesi, Elviye-i Selâse, Vilayât-ı Şarkiye, Ermeniler, Rumlar.

ABSTRACT

Interventions resulting from the execution of the Mondros Armistice, the Allied occupation together with the demands of the Armenians and Greeks all paved the way for Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum, the three Provinces) and the rise of a national resistence organization in the eastern provinces. In both regions, the Turkish/Islamic people founded national patriotic organizations un
der various names in order to keep alive and hinder the fragmentation of the country. This study deals with the emergence of these organizations and their characteristics.

Keywords: Mondros Armistice, Elviye-i Selase, The Three Provinces (Vilayat-i-Sharqiya), the Armenians, the Greeks.

 

SELÇUK URAL

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla