MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ARTVİN – ARTVİN DURING THE NATIONAL STRUGGLE

MESUT ÇAPA

 ÖZ

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu Rus egemenliğine giren Artvin ve çevresi, 1918 tarihli Mondros Mütarekesi’nden sonra İngiliz ve Gürcülerin işgaline uğradı. 1921 yılı başlarında Ardahan’la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin egemenliğine giren Artvin’de, 7 Temmuz 1921 tarihinde liva (sancak) teşkilatı kuruldu. Makalede, Artvin’in anavatana katılmasından sonra Milli Mücadele’deki yerinden bahsedilecektir. Bu çerçevede Artvin’de idarî teşkilatın kurulması, nüfus, ticarî hayat, asayiş, eğitim ve Millî Mücadele’deki diğer faaliyetler ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Artvin, Milli Mücadele, liva, Elviye-i Selase, Mutasarrıfı Ali Rıza Bey, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Yeşil Yuva.

 ABSTRACT

Artvin and the surrounding area, dominated by Russia after Ottoman-Russian War, 1877-1878,  were occupied by the British and the Georgians after the Mondros armistice in 1918. Artvin liva (sanjak) organization was founded on July 7, 1921 in Artvin, redominated by the Government of the Grand National Assembly in the early 1921 with Ardahan.  This paper deals with the role of Artvin in the national struggle after its restored bond with the homeland. In this context, the paper will discuss the establishment of administrative organization in Artvin regarding population, commercial life, peace, education, and other activities during the National Struggle.

Keywords: Artvin, the National Struggle, Liva (Sanjak), The Three Provinces, Governor Ali Riza Bey, the Defence of the Law Society, the Green Family.

MESUT ÇAPA

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla