TRABZON GÜLBAHAR HATUN (HATUNİYE) VAKFI’NA AİT YAPILAR VE SUNDUĞU HİZMETLER

ÖZ

Gülbahar Hatun Vakfı, (H. 911) 1505-1506 yılında Trabzon’da vefat eden Gülbahar Hatun adına oğlu I. Selim tarafından 1515’te kurulmuştur. Bu tarihten itibaren kurulduğu bölgeye 400 yıldan fazla bir süre sağlamış olduğu içtimai, iktisadi, ilmi, dini, beledi ve ticari katkılarla kendisini göstermektedir. Bu çalışma, vakfa ait veya vakıfla ilişkisi tespit edilen birimler hakkındaki bulguları bir bütün içerisinde ele almaktadır. Elde edilen bulgular işlenmeden önce bölge tarihine ışık tutan araştırmalar ve bölgede bizzat bulunan seyyahların aktardığı bilgiler ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Netice itibariyle vakfın külliyesinde varlık göstermiş olan birimlerin konumları ve kapladıkları alanın tespitine imkân bulunmuş ve külliyenin bir krokisi çizilerek çalışmanın sonuna ek olarak yerleştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Gülbahar Hatun, Hatuniye, Trabzon, vakıf yapıları, külliye, imaret.

TRABZON GULBAHAR HATUN (HATUNIYE) FOUNDATION BUILDINGS AND SERVICES

ABSTRACT

Gülbahar Hatun Foundation was founded in 1515 by his son Selim I. in the name of Gülbahar Hatun, who died in Trabzon in 1505-1506. For more than 400 years, it has contributed to the region from social, economic, scientific, religious, municipal and commercial aspects.  This study deals with the foundation with its basic units or secondary related branches. Adopting a wholistic view of the issue, the study first reviews the region’s history and the travellers’ accounts to discuss the historical context in which the foundation was established. The study also examines the locations of the units in the complex structure of the foundation. Finally, it illustrates the complex building and displays the particular locations of the units that existed in the foundation’s complex structure and the area it covered. The study added the illustration to the appendix.

Keywords: Gülbahar Hatun, Hatuniye, Trabzon, foundation structures, foundation complex, public soup-kitchen.

 

Özkan Özer Keskin

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla