OSMANLI DEVLETİ KIRSALINDA İKTİSADÎ ÖRÜNTÜLER VE TRABZON’DA KOYUN (SÜRÜ) SAHİPLERİ (1722) – ECONOMIC PATTERNS IN RURAL PARTS OF THE OTTOMAN STATE AND FOLD OWNERS IN TRABZON (1722)

ÖZ

Bu araştırma, Trabzon Kazası’ndaki koyun sahipleri ile koyun sayılarını gösteren 1722 tarihli bir “ağnam defterinden” esinlenmiştir. Araştırmada Anadolu’daki tarım ve hayvancılık kültürünün Osmanlı boyutu genel hatlarıyla değerlendirilmiş, devlet-köylü ilişkileri ile servet edinme biçimlerine de kısmen değinilmiştir. Yine bu araştırmada küçükbaş hayvan beslemenin taşıdığı önem iktisadî ve siyasî boyutlarıyla beraber gerek geçimlik aile ekonomisi ve gerekse servet edinmeye dönük ticarî ilişkiler temelinde ele alınmıştır. Bahse konu olan ağnam defteri, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin boyutlarını görebilmenin yanında, etki ve yetkileri günümüze kadar ulaşan bazı servet ve itibar sahibi ailelerin geçmişini de görmeye imkân vermektedir.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, Trabzon Kazası, Anadolu, Tarım ve Hayvancılık, Servet Edinme Biçimleri

 ECONOMIC PATTERNS IN RURAL PARTS OF THE OTTOMAN STATE AND FOLD OWNERS IN TRABZON (1722)

 ABSTRACT

This research is inspired by an “ağnam register” dated 1722, which shows the number of sheeps and sheep owners in the Trabzon province. The research investigates the agriculture and stock raising culture in Anatolia within the Ottoman context in general terms, partly considering the state-peasant relations and forms of wealth acquisiton. Besides, this research focuses on the importance of sheep and goat breeding and deals with the issue on the basis of both family economy and business connections to acquire wealth along with its economic and political aspects. The issue of cattle ledger also enables us to view the history of some wealthy and highly regarded families, whose influence and potency have long been felt until today, as well as revealing the extent and significance of sheep and goat breeding in the area.

Keywords: The Ottoman Empire, Trabzon Province, Anatolia, Agriculture and Stock Raising, Forms of Wealth Acquisition

 

NECMETTİN AYGÜN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla