1 NUMARALI TRABZON AHKÂM DEFTERİ’NDE KÜRTÜN NAHİYESİ İLE İLGİLİ KAYITLAR (1742-1759) – ACCORDING TO NUMBER 1 TRABZON PROVINCE VERDICT REGISTER SUB-DISTRICT OF KÜRTÜN RECORDS (1742-1759)

ÖZ

Divan-ı hümayun, Osmanlı Devleti’nin en üst idarî ve yargı birimiydi. Divan’da müzakere edilerek karara bağlanan meseleler çeşitli defter serilerine yazılırdı. Bu defter serilerinden biri de 1742’de ortaya çıkan Eyalet Ahkâm defterleridir. Eyalet Ahkâm defterleri, merkeze intikal eden şikâyetleri ve mahallî mahkemelerde halledilemeyen davalara ilişkin merkezî idarenin getirdiği çözümleri içerir. Bu bakımdan Eyalet Ahkâm defterleri yerel tarih araştırmacıları için temel başvuru kaynaklarındandır. Çalışmada 1742-1759 yılları arasındaki hükümleri ihtiva eden 1 Nolu Trabzon Ahkâm Defteri ele alınarak merkezden Kürtün’e gönderilen hükümler değerlendirilmiş ve bu hükümlerden hareketle Kürtün’ün idarî, sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Divan-ı hümayun, Trabzon, Gümüşhane, Kürtün, Eyalet Ahkâm Defterleri.

ACCORDING TO NUMBER 1 TRABZON PROVINCE VERDICT REGISTER SUB-DISTRICT OF KÜRTÜN RECORDS (1742-1759)

 ABSTRACT

Divan-ı hümayun (Imperial council) was the highest administrative and judicial unit of the Ottoman Empire. The issues discussed and negotiated in the Divan were written in various book series. One of these book series was the Province Verdict Register (Eyalet Ahkâm Defteri) that appeared in 1742. Province Verdict registers and records include complaints brought to the capital and solutions raised by the central administration on the cases which cannot be settled in the local courts. In this respect, Province Verdict registers are primary references for the researchers of local history. This paper deals with the Number 1 Trabzon Province Verdict Register, which contains the provisions between 1742-1759 with reference to the decrees sent from the center to Kürtün and accordingly highlights administrative, social and economic history of the province.

Keywords: Divan-ı hümayun (Imperial council), Trabzon, Gümüşhane, Kürtün, Eyalet Ahkâm Defterleri (Province Verdict registers).

 

M. Fatih Gökçek

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla