TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ’NDE YERLİ HALKIN ŞİDDET ALGISI VE YAŞANAN ŞİDDET GERÇEKLİĞİNE İLİŞKİN SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA / A SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE LOCAL PEOPLE’S PERCEPTION OF VIOLENCE AND THE REALITY OF VIOLENCE IN ORTAHISAR DISTRICT OF TRABZON

ÖZ

En güncel çalışmalardan biri olan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporuna göre 2008 yılına kıyasla 2011 yılında Trabzon aile içi şiddet olaylarında (beş katlık bir farkla) en büyük bir artışın meydana geldiği ildir. Bu çalışma, Trabzon İli Ortahisar İlçesi’nde hakim şiddet algısını ve yaşanılan şiddet gerçekliğini 2016 yılında yapılan nicel araştırma verilerinden yola çıkarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca dayalı olarak araştırma evreninde en çok kullanılan şiddet türlerine, kişileri şiddet uygulayıcısı veya mağduru olmaya iten faktörlere, şiddetin kullanım amacı ve sıklığına, mağdurlarının kanuni haklarına yönelik farkındalıklarına yönelik araştırma sonuçları yer yer cinsiyetler arası karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmektedir.

Farklı maddi ve manevi yaşam şartlarına sahip nüfus hakkında gerçeği en iyi yansıtan bilgilere ulaşabilmek amacıyla çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yazılı anket tekniği kullanılmış ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20 programından faydalanılmıştır. Sonuç olarak, şiddetin Ortahisar İlçesi’nde hayatın her alanında yaygın olduğu bununla birlikte en çok aile içerisinde ve genellikle erkekler tarafından kadınlara, kadınlar tarafından ise çocuklara karşı uygulandığı görülmüştür. Fiziksel ve sözel şiddet türünün ağırlıklı olarak kullanıldığı ilçede mağdurların büyük çoğunluğunun şiddetten korunmaya yönelik hukuki düzen-lemeleri bilmedikleri veya bu yolları kullanmaktan çekindikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın sonunda araştırma verilerinden yola çıkarak şiddeti önlemeye yönelik tedbirler sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Trabzon, Ortahisar, Şiddet Algısı, Aile İçi Şiddet, Şiddetin Nedenleri

 ABSTRACT

According to the Violence against Women and Family Members Survey Report of the Human Rights Committee of the Turkish National Grand Assembly, one of the current reports on the issue, compared to 2008, in 2011, the greatest increase in domestic violence in Turkey was observed in Trabzon (five times more). This study aims to present the dominant perception of violence and the reality of violence experienced in Ortahisar District of Trabzon through the quantitative data collected in a research conducted in 2016. In line with this aim, sometimes by making comparisons between genders in the research population, the results of the research on the most commonly used types of violence, the factors that led people to commit violence or to turn them into victims, the purpose and frequency of use of violence and the awareness of victims on their legal rights were evaluated. In order to reach the data that best reflect the truth about the population with different material and spiritual life conditions, a survey, of the quantitative research methods, was used and the obtained data were evaluated through the SPSS 20 program. The study finds out that violence prevails in all areas of life in the district of Ortahisar; and it is committed mostly in families, by males against females and by females against children. It is also found out that mostly physical and verbal violence were committed in the district and the majority of the victims are not aware of the legal arrangements against violence or they abstain from getting judicial assistance. Finally, based on the research data, the study includes some suggestions on how to stop violence.

Keywords: Trabzon, Ortahisar, Perception of Violence, Family Violence, Causes of Violence

http://www.kainder.com/wp-content/uploads/2017/06/22-139-160-leyla-aydemir.pdf

LEYLA AYDEMİR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla