JAKOB PHILIPP FALLMERAYER’İN TRABZON İMPARATORLUĞU TARİHİ ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME / AN ANALYSIS ON “THE HISTORY OF THE EMPIRE OF TREBIZOND” BY JAKOB PHILIPP FALLMERAYER

ÖZ

Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) Bavyera’da yaşamış, önemli bir Bizans tarihçisidir. Fallmerayer 1823 yılında Danimarka Bilimler Akademisinin bir ilanı için Trabzon İmparatorluğu Tarihi (Die Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt) adlı çalışmasını yazmaya başlamış, üç yılda tamamladığı bu eseri 1827’de yayımlamıştır. Eser ortaçağ Trabzon Komnenosları üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışmadır. Fallmerayer’in bu eseri dönemin ana kaynaklarını ortaya çıkarması ve Trabzon Komnenoslarının tarihini yazarken karşılaşılan sorunları çözmesi açısından dikkat çekicidir. Fallmerayer eseriyle Trabzon Rum İmparatorluğu’nun kuruluşu ve imparatorların kullandıkları unvanlara ilişkin meseleleri açıklığa kavuşturmuştur. Eser araştırmacılar için rehber niteliğinde olması yönüyle gerek yazıldığı dönemde gerekse sonrasında pek çok araştırmacının başvuru kaynağı olarak övgüye layık bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Fallmerayer, Trabzon, Komnenoslar,  Tarihyazımı

ABSTRACT

Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861) who lived in Bavaria was an important Byzantine historian. In 1823, Fallmerayer began to write the work titled The History of the Empire of Trebizond (Die Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt) for an announcement by Danish Academy of Science and he published this work which he completed in three years in 1827. The work is the first comprehensive work on medieval Trebizond Komnenos. The work by Fallmerayer is considered remarkable as it uncovers the main sources during the period and solves the problems encountered while writing the history of Trebizond Komnenos. Thanks to Fallmerayer’s study, the foundation of Trebizond Greek Empire and the issues concerning the titles used by the emperors are revealed. Since the work is a guide for researchers, it has been worthy of praise for being a reference book for many researchers not only in the time period it was written but also at later periods.

Keywords: Fallmerayer, Trebizond, Komnenos, Historiography

http://www.kainder.com/wp-content/uploads/2017/06/22-209-226-zeynep-aliyazıcıoğlu.pdf

ZEYNEP İNAN ALİYAZICIOĞLU

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla