YAZILI KAYNAKLARA GÖRE ERKEN DEMİR ÇAĞI’NDA ORTA VE DOĞU KARADENİZ HALKLARI – THE NATIVES ON THE SOUTHERN BLACK SEA COAST ACCORDING TO THE WRITTEN SOURCES IN THE EARLY IRON AGE

SERKAN DEMİREL

 ÖZ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Erken Demir Çağı (M.Ö. 1190-950) kültürleri hakkında arkeolojik veriler ve yazılı kaynaklar yeterli bilgi sağlamamaktadır. Bu nedenle Erken Demir Çağı aynı zamanda bölgenin Karanlık Çağı olarak da adlandırılır. Ancak bölgeye ilişkin bilgi veren Geç Bronz Çağı Hititçe çivi yazılı metinler ve M.Ö. V. yy.’dan itibaren varlık gösteren Grek kökenli metinlerin Orta ve Doğu Karadeniz’de yaşayan halklara ilişkin benzer bilgileri veriyor olması Erken Demir Çağı’nda bölgede yaşayan nüfusun değişmediğine işaret ediyor olabilir. Orta Karadeniz Bölgesi’ne ait arkeolojik verilerin Anadolu’nun diğer bölgelerinin aksine bölgenin Demir Çağı’ndaki göç hareketliliklerinden yeterince etkilenmediği göstermektedir.  Bu durumda arkeolojik verilerin yazılı kaynaklarca da doğrulanıyor olduğu söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Hitit, Grek, Karadeniz, Demir Çağı

ABSTRACT

Neither archeological data nor written sources can provide information about people who lived on Central and southeastern Black Sea Region in Early Iron Age (1190-950 BC). Therefore, the Early Iron Age of the region is also called as the Dark Age. However, the information about the people who lived in the region, obtained from Hittite cuneiform texts in the Late Bronze Age and Greek texts in the fifth century BC is similar. This situation may indicate that the population of the region stayed unchanged during the Early Iron Age. According to the archeological findings in the Central Black Sea region, the territory was not affected by the migration movements in the Iron Age unlike other regions of Anatolia. In this case, it can be claimed that the archaeological data are confirmed by the written sources.

Keywords: Hittite, Greek, Black Sea, Iron Age

SERKAN DEMİREL

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla