TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE SİNOP’UN ÇARŞAMBA VE YAYKIL NAHİYELERİNE TABİ KÖYLERDE MÜSLÜMANLARLA BİRLİKTE YAŞAYAN ERMENİLERİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI – THE SOCIAL AND ECONOMIC STATUS OF ARMENIANS LIVING TOGETHER WITH MUSLIMS IN ÇARŞAMBA AND YAYKIL TOWNS OF SINOP ACCORDING TO THE TEMETTUAT BOOK

                                                                                 SELİM ÖZCAN                                        

ÖZ

Sinop’un Çarşamba ve Yaykıl nahiyelerine tabi köylerde Müslümanlarla birlikte yaşayan Ermenilerin, sosyal ve ekonomik açıdan sahip olduğu özellikleri, imkan ve potansiyeli ortaya çıkarmak, amacına yönelik yapılan bu çalışmayla, Osmanlı Devleti’nin kırsal kesimdeki vatandaşlarından olan Ermenilerin sosyo-ekonomik durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. İncelediğimiz dönemde iki nahiyeye tabi üç köyde Ermenilerin, Müslümanlarla birlikte yaşadıkları ve bu birlikte yaşayışında pek çok özellikleriyle, Anadolu köylerinin taşıdığı sosyo-ekonomik hususiyetleri yansıttığı görülmektedir. Çalışmamıza XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Tanzimat’ın uygulandığı yerlerde tutulan ve Sinop sancağında da yapılan Temettuât sayımları sonrasında oluşturulan “Temettuât Defterleri” esas alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sosyal, Ekonomik, Tanzimat, Temettuat, Yaykıl nahiyesi

ABSTRACT

This study aims to deal with the social and economic status of Armenians who were the citizens of Ottoman Empire and lived together with Muslims in Çarşamba and Yaykıl towns of Sinop in Anatolia at the time. During the period under examination, the Armenians lived together with the Muslims in three villages within two counties same towns and nearly had the same social and economic status with them. This study is based upon the Temettuat books/records that were kept in the cities where Tanzimat was practised and created after the Temettuat enumeration in Sinop from the mid-19th century.

Keywords: Town, Social, Economic, Reform, Temettuat

SELİM ÖZCAN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla