TARİH DERSLERİNDE TARİHİ FİLM VE DİZİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ – VIEWS OF TEACHERS AND STUDENTS ON THE USE OF HISTORICAL FILMS AND SERIES IN HISTORY LESSONS: THE TRABZON CASE

 SEMİH AKTEKİN-ZEYNEP ÇOBAN

 ÖZ

Bu araştırmanın amacı tarih öğretiminde tarihi film, sinema ve TV dizilerinin kullanılma durumuna ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve mülakat kullanılmıştır. Geliştirilen anket 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Trabzon il merkezindeki farklı liselerdeki 439 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca 13 tarih öğretmeni ile mülakat yapılmıştır. Verilerden elde edilen bilgilere göre öğretmen ve öğrenciler tarihi film ve dizilerin tarih öğrenmeye önemli katkıları olacağını düşünmektedirler. Ancak uygulamada film ve diziler tarih derslerinde yeterli şekilde kullanılmamaktadır. Makalede öğretmen ve öğrenci görüşleri dikkate alınarak çeşitli çözüm önerileri geliştirilmiş ve film ve dizilerin izlenilmesinin ancak planlı etkinliklerle desteklenirse başarıyı ve tarih derslerine olan ilgiyi artıracağı vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Tarih öğretimi, tarihi filmler, Türkiye’de tarih dersleri ve filmler

ABSTRACT

The aim of this research is to identify the opinions of teachers and students about the use of historical films, TV series and cinemas in history teaching. In the research, the questionnaire and the interview developed by the researcher are used as data collection tools. The questionnaire is carried out with 439 students from different secondary schools in Trabzon city centre during 2010-2011 educational year. Moreover, thirteen history teachers were interviewed so as to clarify their perceptions about the issue and preferences as to whether or not they use films and TV series during history lessons. The study shows students and teachers think that historical movies and TV series have important contribution to history learning. However, these materials are not widely used in schools. As a result of the research, some recommendations have been made about the issue. This study emphasizes that integrating films and TV series into classroom facilities would increase success and interest in history lessons as long as they are used in line with well planned activities.

Keywords: Samsun, Pontus, Gang Activities

SEMİH AKTEKİN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla