ARGONAUTLAR EFSANESİ: BİR MİTOS’UN ARDINDAKİ GERÇEKLER VE KOLKHİS- TEHE LEGEND OF ARGONAUTS: THE REALITIES BEHIND THE MYTH AND COLKHIS          

     OSMAN EMİR

ÖZ                                                                                                             

Yazının keşfedilmediği dönmeler hakkında bilgi sahibi olabilmek için sözlü edebiyatın temelini oluşturan efsane ve mitolojilerden faydalanılması gerektiği artık bütün araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Mitolojiler ve efsaneler gerçek olmayan masalımsı hikâyeler gibi görünse de, özünde tarihi bir anlatım ve tarihsel gerçekler vardır. İşte Argonautlar ve Altın Post efsanesi de el değmemiş bu doğal zenginlikleri elde etmek isteyen maceraperestlerin M. Ö. VIII ve VII yy da, Karadeniz’in güneyinde başlattığı Helen kolonizasyon hareketinin mitolojik bir anlatımıdır.

Anahtar Sözcükler: Mitoloji, Argonautlar, Altın Post, Kolkhis, Karadeniz.

 ABSTRACT

It is widely accepted by the researchers that it is necessary to benefit from legends and myths which form the bases of oral literature in order to have knowledge about to period in which writing wasn’t known. Although myths and legends seem to be fictitious tales, in its core there are historical facts and narrations. Argonauts and Golden Fleece legends are mythological narration of Helen Colonization action in which some adventurers wanted to have the untouched natural resources of the south Black Sea in VIII and VII hundred BC.

 Keywords: Myth, Argonauts, Golden Fleece, Colchis, Black Sea

OSMAN EMİR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla